แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
ชาย หญิง
2.อายุ
21-25 ปี 26-30 ปี
31-35 ปี 35-40 ปี
46 ปีขึ้นไป
3.การศึกษา
ปวส. ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.วิชาที่สำเร็จการศึกษา
ด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง สาขาอื่นที่ไม่ใช่ด้านคอมพิวเตอร์
5.สถานภาพปัจจุบัน
นักท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน

ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการใช้งาน
1.เนื้อหาในเว็บแอพฯมีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
2.รูปแบบการแสดงผลของเว็บแอพฯ เช่น รูปภาพ ตัวอักษร สี ง่ายต่อการอ่าน สวยงาม และน่าสนใจ
ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
3.มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา การใช้งาน และ ทำความเข้าใจ
ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
4.ข้อความในเว็บแอพฯ ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
5.ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และ ข้อมูลต่าง ๆ
ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
6.เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน เป็นแหล่ง ความรู้ได้
ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
7.การประยุกต์ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์มีความ เหมาะสม น่าสนใจและมีประโยชน์
ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
8.ท่านคิดว่าจะใช้เว็บแอพฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว หรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านต่อไป
ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
9.สามารถเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และจุดเด่นของชุมชนได้จริง
ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
10.อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ง่าย
ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
11.ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าใช้เว็บไซต์
ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง